Posted at 2017. 3. 26. 22:04 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

정부과천청사역에서 문원폭포로 올라가서 육봉 팔봉 거쳐 안양유원지로 하산

산행인원 10명, 산행거리 8.4키로, 산행시간 6시간(휴식시간 2시간포함)

 
댓글남겨주세요