Posted at 2017. 9. 25. 11:58 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

과천정부종합청사역 7번출구에서 09:20분에 만나 국사편찬위원회를 지나 한국화학융합시험연구원 을 거쳐서 6봉과 8봉을 지나 안양예술공원으로 하산. 산행거리 약 9키로 산행시간 5시간 산행인원 46명.

 
댓글남겨주세요