Posted at 2018. 5. 10. 16:26 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

1호선 관악역 2번출구밖 정자에서 17명이 모여 삼성초교 - 국기봉 - 삼성산정상 - 천인암능선 - 안양예술공원으로 하산.
댓글남겨주세요