Posted at 2018. 8. 27. 13:27 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

정부과천청사역 7번출구에서 오전 9시30분에 모여(21명) 산불감시초소위로 2봉 6봉국기봉 8봉을 거쳐 안양예술공원으로 하산. 산행거리 약 9키로 산행시간 5시간.

댓글남겨주세요