Posted at 2019. 11. 25. 11:27 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

관악역 2번출구 정자에서 삼성초교 마당바위 학우봉 국기봉 솔밭에서 점심먹고 부슬부슬 내리는 비 맞으며 안양예술공원으로 하산.
댓글남겨주세요