Posted at 2019. 12. 30. 17:10 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

1호선 관악역 2번출구 정자에서 8명이 산행. 삼성초교 학우봉 국기봉에서 고인돌 능선으로 안양예술굥원으로 하산.
댓글남겨주세요