Posted at 2019. 3. 4. 15:58 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

4호선 정부과천청사역 11번출구에서 좌측으로 관양능선 우측 자하능선 사이 이름모를 능선 답사후 원점회기. 산행거리 약 8키로 산행시간 5시간.
댓글남겨주세요