Posted at 2018. 5. 2. 11:32 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

정부과천청사역 7번출구에서 오전10시에 15명이 만나 백운사능선-2봉-6봉국기봉-연주대-용마능선-정부과천정부청사역으로 하산.
댓글남겨주세요