Posted at 2019. 4. 30. 08:51 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

1호선 관악역 2번출구 밖 정자에서 21명이 오전 9시 30분에 만나 연녹색 파릇파릇 이파리와 흙길 걸으며 산행.
삼성초교 국기봉 학우봉 솔밭 삼성산정상 안양 예술공원으로 하산.
산행거리 약 10키로 산행시간 5시간.
댓글남겨주세요