Posted at 2018.12.11 14:27 // in 낙서장/우리들 // by ondori                                                

[일요산행]
지하철 4호선 정부과천청사 7번출구에서 20명이 오전 9시 30분에 만나 문원폭포 - 미소능선 - 8봉능선 - 비둘기바위 - 낙타바위 - 왕관바위 - 안양예술공원으로 하산.
산행거리 약 8키로 산행시간 5시간.
댓글남겨주세요